سالمندان

مجموع بازدیدها : 171
Zoom In Zoom Out Read Later Print

اسطوره های زندگی من کاری ازكارگروه اجتماعی رادیوراز موضوع: سالمندان

اسطوره های زندگی من

کاری ازكارگروه اجتماعی رادیوراز

موضوع: سالمندان


تهیه کننده: مژده ذکوی          

دستیار تهیه: حدیث بهرامی راد


گوینده: حسین صفایی