سالمندان

مجموع بازدیدها : 196
Zoom In Zoom Out Read Later Print

سالمندان

اسطوره های زندگی من

کاری ازكارگروه اجتماعی رادیوراز

موضوع: سالمندان


تهیه کننده: مژده ذکوی          

دستیار تهیه: حدیث بهرامی راد

گوینده: حسین صفایی