حقوق حیوانات ونه به انجام تست روی حیوانات

مجموع بازدیدها : 181
Zoom In Zoom Out Read Later Print

با من مهربان باش کاری ازكارگروه اجتماعی رادیوراز موضوع: حقوق حیوانات ونه به انجام تست روی حیوانات تهیه کننده: مژده ذکوی دستیار تهیه: حدیث بهرامی راد گوینده: دکتر مریم دهقانی

با من مهربان باش :HATCHING_CHICK:

:LEAVES:کاری ازكارگروه اجتماعی رادیوراز

:MEMO:موضوع: حقوق حیوانات ونه به انجام تست روی حیوانات

:CLAPPER:تهیه کننده: مژده ذکوی

:CLAPPER:دستیار تهیه: حدیث بهرامی راد

:STUDIO_MICROPHONE:گوینده: دکتر مریم دهقانی